บริการที่ปรึกษาด้านประกันภัย
Insurance Consulting

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในแวดวงประกันภัย ทำให้เรามีหลากหลายโซลูชั่นที่พร้อมจะตอบสนองความต้องการของลูกค้า

Product development, pricing, and profitability analysis

เรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในเรื่องการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย รวมทั้งการทบทวนแบบประกันที่มีอยู่แล้วเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และแนวทางการทำกำไรของบริษัท

 • ประกันชีวิตแบบสามัญ และประกันวินาศภัย
 • ประกันชีวิตแบบควบการลงทุน (Unit Link) หรือ Variable life รวมทั้งประกันชีวิตแบบบำนาญ
 • การสอบทานสัญญาประกันภัย
 • การขออนุมัติแบบประกันภัย และการรับรองจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

Experience studies

เราตระหนักถึงความสำคัญของสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ตั้งแต่การกำหนดสมมติฐานสำหรับการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย จนถึงการประเมินมูลค่า เราจะช่วยวิเคราะห์ประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้ข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อใช้อ้างอิงในการกำหนดสมมติฐาน

 • วิเคราะห์ และศึกษาประสบการณ์ด้านค่าใช้จ่าย
 • วิเคราะห์อัตราการคงอยู่ และค่าสินไหม
 • ศึกษาอัตราการเสียชีวิต และอัตราการเจ็บป่วย
 • วิเคราะห์อัตราส่วนสินไหมทดแทน (loss ratio)
 • สอบทานค่าตอบแทนของแต่ละช่องทางการขาย

Valuation and reserve assessment

ทีมงานนักคณิตศาสตร์ประกันภัยของเรา มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการในเรื่อง…

 • การรับรองจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับการประเมินมูลค่าสำรองประกันภัยโดยวิธีเบี้ยประกันภัยรวม (สำหรับบริษัทประกันชีวิต) การคำนวณอัตราส่วนสินไหมทดแทน (สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย) และรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC)
 • การสอบทานรายงานประจำปี รวมถึงรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและประกาศของคปภ.
 • ประเมินมูลค่าสำรองรายเดือน รายไตรมาส รายครึ่งปี และรายปี รวมถึงจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC)
 • การประเมินมูลค่ากิจการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ทั้งสำหรับการควบรวมกิจการและเพื่อใช้ภายในกิจการ

New distribution development

เราสามารถช่วยคุณออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับกลยุทธ์และช่องทางการขาย โดยพิจารณาถึงค่าตอบแทนของแต่ละช่องทางการขายและความสามารถในการทำกำไรของผลิตภัณฑ์

Business plan and cash flow projections

เมื่อนำโมเดลทางคณิตศาสตร์ประกันภัยมารวมกับแผนธุรกิจ จะทำให้บริษัทสามารถติดตามประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจได้ถูกต้องและทันเวลา ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนคุณให้สามารถใช้ประโยชน์จากโมเดลทางคณิตศาสตร์ประกันภัยได้อย่างสูงสุด

Insurance software

เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ทรงพลังมากที่สุดคือ actuarial controls cycle นักคณิตศาสตร์ฯ จำเป็นต้องมี actuarial software ในการทำ model   เราเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก OAC เพียงผู้เดียวสำหรับโปรแกรม Mo.net® รวมไปถึงโปรแกรม IFMTM และ CMFTM

Training

บุคลากรในบริษัทถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะขับเคลื่อนบริษัทไปข้างหน้า เรามีบริการจัดอบรมและสัมมนาให้แก่บุคลากรสำหรับทั้งบริษัทประกันชีวิตและวินาศภัย เพื่อสร้างความพร้อมสำหรับกฎระเบียบและข้อบังคับที่ออกมาใหม่ รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ในรายงานทางการเงิน