บริการอื่นๆของเรา
Other services

Alt Text

นอกเหนือจากบริการที่ปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย เรายังมีโซลูชั่นอื่นๆที่เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานอีกด้วย ได้แก่

  • ออกแบบผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณอายุ ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ (Benchmarking / designing / re-designing / implementation / communication)
  • วิเคราะห์ผลประโยชน์พนักงานเมื่อมีการควบรวมกิจการ (Employee benefits harmonization)
  • ออกแบบโครงสร้างเงินเดือน (Salary structure design)
  • สำรวจความผูกพันพนักงาน (Employee engagement survey)