บริการคำนวณผลประโยชน์พนักงาน
Employee Benefit Actuarial Valuation

บริษัทในประเทศไทยจำนวนมาก เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการ คำนวณผลประโยชน์พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชี (TAS19/IAS19) กันมากขึ้น ไม่เฉพาะบริษัทขนาดใหญ่หรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก เริ่มหันมาใช้บริการผู้เชียวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยในการ คำนวณผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งช่วยให้บริษัทเห็นภาพรวมว่า บริษัทมีภาระและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงานมากน้อยแค่ไหน

TEC ให้บริการคำนวณผลประโยชน์พนักงาน ที่เป็นผลประโยชน์หลังออกจากงาน เช่น ผลประโยชน์ค่าชดเชยเกษียณอายุ รวมถึงผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ เช่น รางวัลการทำงานนาน สอดคล้องตามหลักการของมาตรฐานการบัญชีไทยและสากล ได้แก่

  • มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 19 (TAS19)
  • มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 19 (IAS19)
  • US GAAP - FASB Accounting standards Codification 715 Compensation (FASB ASC715)
  • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (TFRS2)

TEC ยึดมั่นในหลักการทำงานตามมาตรฐานสากล พร้อมส่งมอบบริการและรายงานการคำนวณผลประโยชน์พนักงานที่มีคุณภาพ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

1. เก็บและตรวจสอบข้อมูล

ข้อมูลถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับการคำนวณผลประโยชน์พนักงาน เราให้ความสำคัญกับขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลซึ่งเป็นขั้นตอนแรกก่อนจะเริ่มการคำนวณ กระบวนการนี้จะเป็นการถาม-ตอบระหว่างเรากับลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์ที่สุด

2. กำหนดสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณ

นักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะแนะนำชุดสมมติฐานที่จะใช้ในการคำนวณผลประโยชน์พนักงาน โดยวิเคราะห์จากข้อมูลบริษัทลูกค้ารวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจภาพรวมประกอบกัน

3. ส่งมอบรายงาน และบริการหลังการขาย

รายงานของเราสอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ครบถ้วนและเพียงพอต่อการนำไปใช้งาน นอกจากนี้ ทีมงานที่ปรึกษาของเรา พร้อมให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาตลอดการดำเนินงานรวมถึงหลังส่งมอบรายงานไปแล้ว

Why choose us

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า > 500 บริษัท

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการคำนวณผลประโยชน์พนักงาน ด้วยประสบการณ์เจาะจงพิเศษเฉพาะด้านการคำนวณผลประโยชน์พนักงานมากกว่า 15 ปี  มีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ ใช้บริการมากกว่า 500 บริษัท จากหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเรารับคำนวณทั้งรูปแบบผลประโยชน์พนักงานพื้นฐาน ไปจนถึงผลประโยชน์ที่มีความซับซ้อน

ยินดีให้บริการบริษัททุกขนาด

กว่าทศวรรษที่ผ่านมา เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทลูกค้าทุกขนาด ทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดทั่วไป ตั้งแต่บริษัทที่มีจำนวนพนักงานหลักสิบคน จนถึงหลักหลายหมื่นคน

เป็นอิสระและเชื่อถือได้

รายงานการคำนวณผลประโยชน์พนักงานของเรา จัดทำให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการปฏิบัติงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยสากล (ISAP) โดยนักคณิตศาสตร์คนไทยที่ได้รับการรับรองด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยระดับสูงสุดจากสหรัฐอเมริกา – Fellow of Society of Actuaries (คุณสุทีม ภัทรมาลัย, FSA, FSAT)

ให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัย

ทีมที่ปรึกษาของ TEC พร้อมให้คำแนะนำและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการคำนวณผลประโยชน์พนักงาน ไม่ว่าจะเป็นคำถามจากลูกค้าเองหรือจากผู้สอบบัญชี ตั้งแต่ก่อนเริ่มดำเนินงานจนถึงหลังจากส่งมอบรายงาน

FAQ

ข้อมูลที่ต้องเตรียม ได้แก่ รายละเอียดและเงื่อนไขของผลประโยชน์พนักงานที่จะคำนวณ ข้อมูลพนักงาน ได้แก่ รหัสพนักงาน เพศ วันเกิด วันจ้างงาน เงินเดือน รหัสแผนกที่ต้องการแจกแจง เป็นต้น โดยทางทีมที่ปรึกษาจะเตรียม template สำหรับให้ลูกค้ากรอกข้อมูลกลับมา

มาตรฐานการบัญชีไม่ได้กำหนดความถี่ในการคำนวณผลประโยชน์พนักงาน แต่โดยทั่วไปแล้ว บริษัทมักจะคำนวณใหม่เมื่อครบระยะเวลาสามรอบปีบัญชี อย่างไรก็ตาม หากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญ เช่น เปลี่ยนเงื่อนไขผลประโยชน์พนักงาน หรือปรับโครงสร้างเงินเดือนครั้งใหญ่ หรือมี movement ของพนักงานเยอะผิดปกติ เป็นต้น บริษัทสามารถคำนวณใหม่ทุกปีได้ เพื่อเป็นการสะท้อนเหตุการณ์และสถานะของบริษัทได้อย่างเหมาะสมที่สุด

ส่วนใหญ่แล้วระยะเวลาดำเนินงานขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูลพนักงานที่จะใช้ในการคำนวณ เนื่องจากขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลมักจะใช้เวลามากที่สุด โดยระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบอยู่ที่ประมาณ 1-2 สัปดาห์ จนถึง 1-2 เดือน ขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูล หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีระยะเวลาในการดำเนินงานจำกัด สามารถติดต่อทีมงานเพื่อแจ้งระยะเวลาที่ต้องการได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ไม่ได้กำหนดให้กิจการต้องใช้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นผู้คำนวณผลประโยชน์พนักงาน แต่แนะนำให้ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยในการคำนวณ อย่างไรก็ตาม หลักการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยค่อนข้างมีรายละเอียดและความซับซ้อน การใช้บริการนักคณิตศาสตร์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของกิจการได้

ทีมงานของเรายินดีให้คำปรึกษา

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบเสนอราคาได้ที่นี่เลยครับ