Amendments to IFRS 17 (IASB Update May 2020)

Amendments to IFRS 17 (IASB Update May 2020)

Amendments to IFRS 17 (IASB Update May 2020)

  • On June 16, 2020
  • 0 Comments
  • IFRS17, Insurance Contract


การแก้ไขมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 สัญญาประกันภัย (IFRS 17) (เอกสารวาระที่ 2 และ 2A)

คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) ได้มีประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เพื่อหารือและเก็บรวบรวมเกี่ยวกับประเด็นที่ระบุในระหว่างกระบวนการลงคะแนนแก้ไขมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 สัญญาประกันภัย

คณะกรรมการมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจ

a) กำหนดให้กิจการรวมผลของการตัดจำหน่ายสินทรัพย์หรือหนี้สินใดๆ สำหรับกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสัญญาประกันภัยซึ่งรับรู้ก่อนที่กลุ่มดังกล่าวจะรับรู้ อยู่ในการวัดมูลค่าเริ่มต้นของ CSM ของกลุ่มสัญญาประกันภัยนั้น

b) กำหนดให้กิจการ เมื่อมาตรฐาน IFRS ฉบับอื่นกำหนดให้รับรู้หนี้สินสำหรับกระแสเงินสดที่ได้จากการทำประกันภัยในอนาคตก่อนที่จะรับรู้กลุ่มสัญญาประกันภัยที่เกี่ยวข้อง ต้องรับรู้สินทรัพย์สำหรับกระแสเงินสดดังกล่าวด้วย

c) กำหนดให้กิจการต้องใช้วิธีการจัดสรรอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล เพื่อใช้สำหรับข้อกำหนดใน IFRS 17 ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกคืนหนี้สินจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือครอง เมื่อกิจการจัดกลุ่มสัญญาประกันภัยที่มีภาระขาดทุนซึ่งครอบคลุมภายใต้สัญญาการประกันภัยต่อที่ถือครองและสัญญาประกันภัยอื่นๆที่มีภาระขาดทุน มารวมกัน

d) กำหนดให้กิจการรับรู้รายได้จากการประกันภัยเมื่อกิจการรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ซึ่งคิดค่าใข้จ่ายโดยเฉพาะกับผู้ถือกรมธรรม์ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาประกันภัย

e) รวมคำจำกัดความของหนี้สินสำหรับความคุ้มครองส่วนที่เหลือและหนี้สินสำหรับค่าสินไหมที่เกิดขึ้นของภาระผูกพันทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากสัญญาประกันภัยที่ออกโดยกิจการ และ

f) แก้ไขวรรค B96 (c ) ของ IFRS 17 เพื่อชี้แจงการรับรู้รายได้หรือค่าใช้จ่ายทางการเงินของสัญญาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบการลงทุนที่จ่ายในช่วงเวลาที่พวกเขาไม่คาดว่าจะจ่าย หรือไม่จ่ายในช่วงเวลาที่พวกเขาคาดว่าจะจ่าย

สมาชิกคณะกรรมการทั้ง 14 คน เห็นด้วยกับการตัดสินใจที่อธิบายไว้ในหัวข้อ (a) – (b) และ (d) – (e)  สมาชิกคณะกรรมการ 12 จาก 14 คนเห็นด้วยกับการตัดสินใจที่อธิบายไว้ในหัวข้อ (c )

คณะกรรมการยังได้ต้ดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงทางเลือกรายได้เบ็ดเสร็จอื่น และตัวเลือกการลดความเสี่ยงใน IFRS 17 เป็น

(a) ระบุว่ามาตรา 88 และ 89 ของ IFRS 17 ไม่ได้ใช้กับรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางการเงินของสัญญาประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการใช้ตัวเลือกการลดความเสี่ยง และ
(b) เพิ่มข้อกำหนดใหม่ให้กับตัวเลือกการลดความเสี่ยงที่ระบุวิธีการแสดงรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางการเงินของสัญญาประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการใช้ตัวเลือกการลดความเสี่ยง

สมาชิกคณะกรรมการทั้ง  14 คนเห็นด้วยกับการตัดสินใจเหล่านี้

ขั้นตอนต่อไป
คณะกรรมการคาดว่าจะออกการแก้ไข IFRS 17 ประมาณปลายเดือนมิถุนายน 2563

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Amendments to IFRS 17 Insurance Contracts (Agenda Papers 2 and 2A)

The Board met on 20 May 2020 to discuss the sweep issues identified during the balloting process of the amendments to IFRS 17 Insurance Contracts.

The Board tentatively decided to:

(a) require an entity to include in the initial measurement of the contractual service margin of a group of insurance contracts the effect of the derecognition of any asset or liability for cash flows related to that group that was recognised before the group is recognised;

(b) require an entity, when another IFRS Standard requires it to recognise a liability for future insurance acquisition cash flows before it recognises the related group of insurance contracts, to also recognise an asset for those cash flows;

(c) require an entity to use a systematic and rational method of allocation to apply the requirements in IFRS 17 relating to the recovery of losses from reinsurance contracts held when the entity groups together underlying onerous insurance contracts that are covered by a reinsurance contract held and other onerous insurance contracts the entity issues;

(d) require an entity to recognise insurance revenue when the entity recognises in profit or loss amounts related to income tax that are specifically chargeable to the policyholder under the terms of an insurance contract;

(e) include in the definitions of the liability for remaining coverage and the liability for incurred claims all obligations arising from insurance contracts issued by an entity; and

(f) amend paragraph B96(c) of IFRS 17 to clarify the treatment of insurance finance income or expenses relating to investment components that are paid in a period when they were not expected to be paid, or not paid in a period when they were expected to be paid.

All 14 Board members agreed with the decisions described in (a)–(b) and (d)–(e). Twelve of 14 Board members agreed with the decision described in (c).

The Board also tentatively decided to amend the other comprehensive income option and the risk mitigation option in IFRS 17 to:

(a) specify that paragraphs 88 and 89 of IFRS 17 do not apply to the insurance finance income or expenses that arise from the application of the risk mitigation option; and
(b) add new requirements to the risk mitigation option that specify how to present insurance finance income or expenses that arise from the application of the risk mitigation option.

All 14 Board members agreed with these decisions.

Next step
The Board expects to issue Amendments to IFRS 17 around the end of June 2020.

……………………………………..

Source: https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/iasb-updates/may-2020/

 

0 Comments

Leave Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *