การเลือกวิธีวัดมูลค่าตาม IFRS17 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย (ตอนที่ 1 : PAA หรือ GMM ควรเลือกใช้วิธีไหน?)