การเลือกวิธีวัดมูลค่าตาม IFRS17 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย (ตอนที่ 2 : ขั้นตอนการพิจารณา หากต้องการเลือกใช้วิธี PAA)