การเลือกวิธีวัดมูลค่าตาม IFRS17 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย (ตอนที่ 3 : ขั้นตอนการพิจารณา หากต้องการเลือกใช้วิธี PAA (ต่อ))