One-year deferral of IFRS17

One-year deferral of IFRS17

One-year deferral of IFRS17

  • On November 15, 2018
  • 0 Comments
  • IFRS17, Insurance Contract

IASB to propose one-year deferral of insurance contracts Standard

The International Accounting Standards Board (Board) has today voted to propose a one-year deferral of the effective date for IFRS 17, the new insurance contracts Standard, to 2022.

The Board has also decided to propose extending to 2022 the temporary exemption for insurers to apply the financial instruments Standard, IFRS 9, so that both IFRS 9 and IFRS 17 can be applied at the same time.

คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) ได้ลงมติให้มีการเสนอขยายเวลาการบังคับใช้ IFRS17-Insurance Contracts ออกไป 1 ปี จากเดิมที่ตั้งธงไว้ว่าจะเริ่มบังคับใช้ปี 2021 ขยายไปเป็นปี 2022

นอกจากนี้ยังเสนอให้ขยายเวลาการบังคับใช้ IFRS9 สำหรับบริษัทประกันภัยเป็นปี 2022 อีกด้วย โดยคาดว่าจะมีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะภายในปีหน้า

คงต้องติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดนะครับว่าสุดท้าย IFRS17 และ IFRS9 สำหรับบริษัทประกันภัย จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2022 หรือไม่ และประเทศไทยจะเริ่มเมื่อไหร่ ครับ

For more information, https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/11/iasb-to-propose-one-year-deferral-of-insurance-contracts-standard/

 

 

0 Comments

Leave Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *